Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2019

viajero
Jak musieli się czuć, kiedy się żegnali podając sobie dłonie, a chcieli się tak mocno przytulić, jakby można było w jednym krótkim przytuleniu dotknąć serca sercem.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromIriss Iriss viainsanedreamer insanedreamer
viajero
viajero
Reaguj na to, co się naprawdę dzieje, a nie na to, co sobie wyobrażasz.
— Helen Fielding
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasatyra satyra
viajero
3321 0d75 390
Żulczyk!
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viasatyra satyra
viajero
4910 b89e 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaPoranny Poranny
viajero
Wieczność jest za nami już, wieczność jest przed nami tuż
Mamy tylko chwilę pomiędzy wiecznościami tu
— Luxtorpeda - Mambałaga
Reposted fromresort resort viacytaty cytaty
viajero
2121 bd38 390
Reposted fromczajnikq czajnikq viayoann yoann
9746 bc79 390
Reposted fromfreakish freakish viayoann yoann
viajero
2423 90f4 390
Reposted fromrol rol viayoann yoann
viajero
Reposted frombluuu bluuu viatout tout

February 05 2019

viajero
0180 98c7 390
Reposted fromnutt nutt viapannalu pannalu
viajero
0133 c6ed 390
Reposted fromMatalisman Matalisman viajessamine jessamine
viajero
0041 644e 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viajessamine jessamine
viajero
1980 5288 390
wszystkie naprawdę wielkie idee rodzą się, gdy chodzimy - Fryderyk Nietzsche
viajero
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
viajero
- Wiem, że jesteś szczęśliwa. Ciągle się uśmiechasz, Jasmine, ale czasami widzę też to... Cichą burzę, która szaleje w twoich oczach. Widzę pioruny rozrywające cię od środka, choć usilnie udajesz, że nie ma tam nawet małego deszczyku. Zatajanie obaw i uraz nie pomoże ich zlikwidować. Uciszy je jedynie twój prawdziwy głos, który próbuje się wydostać. - Nie... - zawahałam się, pokręciłam głową i spojrzałam na notatnik. - Nie sądzę, bym właśnie to chciała robić. Nie chcę wchodzić aż tak głęboko. Wpatrywał się we mnie przez dłuższą chwilę, nim posłał mi nikły uśmiech. - Nie można w pełni wyzdrowieć, jeśli udaje się, że pęknięcia nie istnieją.
— Brittainy C. Cherry - "Poza rytmem"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viacathandcat cathandcat
1230 058e 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viaPoranny Poranny

February 04 2019

viajero
7255 7300 390
Stephan Sinding (1846-1922) - Man And Woman/To Mennesker (1889, Bronse)(Nasjonalmuseet, The Fine Art Collections, Norway)
Reposted fromartfucksme artfucksme viaBrewOfLonging BrewOfLonging
viajero
Jeśli nie uchwycisz u kogoś tej odrobiny wariactwa, nie możesz go pokochać. Jeśli nie uchwycisz jego punktu szaleństwa, przechodzisz obok. Czyjś punkt szaleństwa jest źródłem jego uroku.
— Delphine De Vigan - "Prawdziwa historia"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaBrewOfLonging BrewOfLonging
4618 aadd 390

It’s like being in love: giving somebody the power to hurt you and trusting (or hoping) they won’t.

Marina Abramović, Rest Energy

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl