Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2017

viajero
Gdybym rzucał się z okna za każdym razem, kiedy coś mi nie wyszło – spędziłbym życie w locie.
— Dmitrij Nagijew
Reposted fromikhakima ikhakima viasavanna savanna
viajero
Bólu w związkach z ludźmi doznajemy wtedy, gdy poszukujemy w drugiej osobie ratunku i ukojenia i nie udaje nam się ich wyegzekwować. Prawdziwa miłość nie boli. Cierpienie wynika z jej braku. Domaganie się od Bogu ducha winnych ludzi, aby stali się ratunkiem, remedium na nasze niespełnione życie, jest agresją przebraną za słabość i prowadzi nieuchronnie do konfliktu.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viasavanna savanna

June 17 2017

viajero
1409 1c14 390
Reposted fromretro-girl retro-girl vialookbook lookbook
viajero
Był sobie mężczyzna, którego pokochałam.

I przez kilka krótkich chwil - trwających tyle co oddech, co szept - pomyślałam, że może i on mnie pokocha.

— moja parafraza B. C. Cherry: "Ogień, który ich spala"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
viajero
"Zawsze tu będziemy, gdybyś nas potrzebował."
Prawda była jednak taka, że słowo "zawsze" miało datę ważności.
— Brittainy C. Cherry: "Powietrze, którym oddycha"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
viajero
niektórzy ludzie swoją obecnością na chwilę nam pomagają. A potem swoim zniknięciem, sprawiają że czujemy się gorzej niż zanim ich poznaliśmy
— Maryiczary
Reposted fromshitsuri shitsuri viacytaty cytaty
viajero
I'm weird and sensitive
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaodyssey odyssey

June 16 2017

Im dłużej siedzisz w swoim pokoju tym trudniej ci się z niego wydostać.
— (via deprywacja)
Reposted fromkostuchna kostuchna viaedarcy edarcy
0157 be26 390
Reposted fromamberwaves amberwaves viacammycat cammycat
viajero
5590 a10d 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viabe-yourself be-yourself
viajero
4615 fdb1 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vialandscape landscape
viajero
4336 022f 390
Reposted fromspring-flow spring-flow viaprettyfoods prettyfoods
viajero
viajero
viajero
viajero
4673 7bc6 390
Reposted fromspring-flow spring-flow vialookbook lookbook

June 14 2017

viajero
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacytaty cytaty
viajero
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viacytaty cytaty
viajero
2927 1e96 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl